The Physio

#13, Jalaram Nagar, Vallabhabaug Lane, Landmark: Near Gulabchand Zaveri.
Ghatkopar East, Mumbai

Doctors

Dr. Priti Doshi

(BHMS)

Homoeopath

16 year(s) experience

Fees Rs.1000

TUE, THU, SAT : 11:00 AM - 01:00 PM