Shubha Ayurvedic Clinic

#30/3, Patalamma Temple Street, South End Circle, Basvanagudi, Landmark: Near South End Circle Bus Stop.
Basavanagudi, Bangalore

Doctors

Dr. Shubhankari P Rao

(BSAM, BAMS, Fellowship of Royal Asiantic Society)

Ayurveda

35 year(s) experience

Fees Rs.200

All Services
 • Infertility Evaluation / Treatment
 • Panchakarma
 • Ayurvedic Surgery
 • Vasthi
 • Sirodhara
 • Sirovasthi
 • Njavarakizhi
 • Udwarthanam
 • Abhyangam
 • Nasyam
 • Kizhi
 • Yoniprakshalanam
 • Snehapanam
 • Lepanam
 • Nadi Pariksha