Shripad Clinic

#B/74, , Shivaji Chowk, Sector 12, Landmark : Near Durgadevi Temple.
Kharghar, Navi Mumbai

Doctors

Dr. Priyamwada Borkar (PT)

(BPTh/BPT, MPTh/MPT - Cardiovascular & Pulmonary Physiotherapy)

Orthopedic Physiotherapist, Physiotherapist

0 year(s) experience

Fees Rs.100

MON - SAT : 10:30 AM - 01:30 PM, 06:30 PM - 08:30 PM