Parijatak (Nagarjuna) Kerala Ayurvedic Panchkarma Centre

#154, Near Shankar Nagar Garden.
Landmark :Near Babhulkar Hospital.
Dharampeth, Nagpur

Doctors

Dr. Nitesh Khonde

(BAMS)

Ayurveda

11 year(s) experience

Fees Rs.300

MON - SAT : 10:00 AM - 01:00 PM, 05:00 PM - 08:20 PM

All Services
 • Pizhichil
 • Panchakarma
 • Njavarakizhi
 • Sirodhara
 • Vasthi
 • Abhyangam
 • Sirovasthi
 • Kizhi
 • Nasyam
 • Lepanam
 • Nadi Pariksha
 • Infertility Evaluation / Treatment
 • Snehapanam
 • Piles Treatment (Non Surgical)
 • Ayurvedic Massage