Om Sai Ayurvedic Clinic & Panchkarma Center

Pawar Nagar, Old Sangavi, Landmark: Maharaj Mandir & Near Gajanan Mandir & Above Paras Hospital.
Sangvi, Pune

Doctors

Dr. Virag Kulkarni

(BAMS)

Ayurveda

11 year(s) experience

Fees Rs.100

MON, WED, FRI : 10:30 AM - 01:30 PM, 05:30 PM - 08:30 PM

All Services
  • Pizhichil
  • Panchakarma
  • Ayurvedic Surgery
  • Njavarakizhi
  • Sirodhara
  • Vasthi
  • Sirovasthi
  • Udwarthanam