Life Care Clinic

Kirtinagar, Narsala Road,Landmark: Opp:Balaji Residency
Dighori Naka, Nagpur

Doctors

Dr. Ashish G. Kindarle

(BAMS)

Ayurveda

4 year(s) experience

Fees Rs.100

All Services
 • Skin Tag Treatment
 • Ayurvedic Surgery
 • Vasthi
 • Sirovasthi
 • Udwarthanam
 • Snehapanam
 • Sirodhara
 • Nasyam
 • Yoniprakshalanam
 • Abhyangam
 • Njavarakizhi
 • Nadi Pariksha