Leaf Ayurveda & Sai Piles Clinic

#23, C.T. Bed Main Road, Ashok nagar, Bhanshankari 1st Stage. Landmark: Near Vidyapeeta Circle.
Banashankari 1st Stage, Bangalore

Doctors

Dr. Alok Roy

(BAMS, MD - Ayurveda)

Ayurveda

13 year(s) experience

Fees Rs.300

All Services
  • Panchakarma
  • Ayurvedic Surgery
  • Vasthi
  • Snehapanam
  • Lepanam
  • Nadi Pariksha
  • Ayurvedic Massage
  • Skin Tag Treatment
  • Hair Loss Treatment