Lathiya Clinic

#11, Sai Shradhdha Residency, Sudama Chowk, Landmark: Sudama Chowk.
Mota Varachha, Surat

Doctors

Dr. Dilip J Lathiya

(BAMS)

Ayurveda

5 year(s) experience

Fees Rs.40

All Services
  • Njavarakizhi
  • Ayurvedic Surgery
  • Vasthi
  • Udwarthanam
  • Abhyangam
  • Snehapanam
  • Lepanam
  • Kizhi
  • Nasyam