Krishnavishwa Clinic

# 2-B Raj apartment, Jayabai colony, Landmark: Behind Mhasoba Mandir and Big bazar Nashik road
Nashik Road, Nashik

Doctors

Dr. Deepak Satale

(BAMS)

Ayurveda

18 year(s) experience

Fees Rs.100

MON - SAT : 10:00 AM - 01:00 PM, 06:00 PM - 09:00 PM

All Services
  • Panchakarma
  • Nadi Pariksha
  • Sirovasthi
  • Skin Tag Treatment
  • Hair Loss Treatment