Krisha Clinic

#1, Simandhar Campus, Pal Bhatha, Landmark: Opp. Sell Petrol Pump.
Pal Bhatha, Surat

Doctors

Dr. Apla Gajjar

(BAMS)

Ayurveda

17 year(s) experience

Fees Rs.200

All Services
 • Panchakarma
 • Ayurvedic Surgery
 • Sirovasthi
 • Udwarthanam
 • Kizhi
 • Abhyangam
 • Nasyam
 • Yoniprakshalanam
 • Nadi Pariksha
 • Infertility Evaluation / Treatment
 • Kshar Sutra
 • Lepanam
 • Vasthi