Kartik Herbal Clinic

#375, Mukherjee Nagar, Landmark: Near Batra Cinema.
Mukherjee Nagar, Delhi

Doctors

Dr. Kartik Chadha

(BPTh/BPT, Bachelor in Alternative medicine, MPT - Orthopedic Physiotherapy)

Orthopedic Physiotherapist, Physiotherapist

9 year(s) experience

Fees Rs.300

MON - SAT : 10:30 AM - 01:30 PM