Kancchan Health Clinic

Sai Kuki Building, Flat No.2, Adarsh Colony, Road No.11, Vishrantwadi, Landmark: Opp. Reality Sweet Home.
Vishrantwadi, Pune

Doctors

Dr. Diksha Suresh Gawande

(BAMS)

Ayurveda

3 year(s) experience

Fees Rs.200

All Services
  • Vaman
  • Virechana
  • Basti
  • Raktamoksham
  • Jalaukavcharana
  • Shirodhara
  • Snehapanam
  • Swedanam
  • Nasyam