Kalapurnam General Hospital

Dr.shanti Jain Marg
Khichan, Jodhpur

Doctors

Dr. CHANDRA PRAKASH TANWAR

(MBBS, MD - Medicine)

General Physician

5 year(s) experience

Fees Rs.200

SUN - SAT : 09:00 AM - 03:00 PM