Janseva Clinic

Padmanabh Housing Society,Near ST Colony,Gangapur Road,Nashik-13
Sawarkar Nagar, Nashik

Doctors

Dr. Rudhir Pisolkar

(BAMS)

Ayurveda

34 year(s) experience

Fees Rs.100

MON - SAT : 10:00 AM - 02:00 PM, 06:00 PM - 09:00 PM

All Services
  • Pizhichil
  • Ayurvedic Surgery
  • Panchakarma
  • Vasthi
  • Nasyam
  • Shirodhara
  • Nadi Pariksha