Dr. Pravin's Swasthya Ayurveda

Shop #3, Sai Sagar Society, Sector 20. Landmark: Ramsheth Thakur school
Kharghar, Navi Mumbai

Doctors

Dr. Pravin Jagtap

(BAMS, MD - Ayurveda)

Ayurveda

4 year(s) experience

Fees Rs.200

SUN - THU, SAT : 10:00 AM - 01:00 PM, 05:30 PM - 10:00 PM