Dr. Kiran S. Kalyankar Clinic

# 17, Meera Arcade, Sector-20, Landmark : Near Shilpa Chowk.
Kharghar, Navi Mumbai

Doctors

Dr. Kiran S. Kalyankar

(BAMS, MD - Ayurveda, D.Y.A)

Ayurveda

9 year(s) experience

Fees Rs.300

MON - SAT : 09:00 AM - 01:00 PM, 05:00 PM - 09:00 PM

All Services
  • Panchakarma
  • Ayurvedic Surgery
  • Sirodhara
  • Njavarakizhi
  • Vasthi
  • Ayurvedic Massage
  • Gastritis Treatment
  • Abhyangam
  • Nadi Pariksha