Dr. Garje's Ayurved Clinic And Panchakarma Centre

A-203 , A-Wing, 2nd Floor , Om Shivam Centre, Sector 20A. Landmarks: Opposite to Bus Stop & Railway Station.
Nerul, Navi Mumbai

Doctors

Dr. Ramdas Garje

(BAMS)

Ayurveda

8 year(s) experience

Fees Rs.300

SUN - SAT : 09:00 AM - 02:30 PM, 05:00 PM - 09:30 PM

All Services
 • Panchakarma
 • Njavarakizhi
 • Sirodhara
 • Sirovasthi
 • Udwarthanam
 • Abhyangam
 • Vasthi
 • Pizhichil
 • Yoniprakshalanam
 • Nasyam
 • Snehapanam
 • Kizhi
 • Lepanam
 • Nadi Pariksha
 • Kshar Sutra