Dr. Dusane Ayurvedic & Panchakarma Super Specialty Clinic And Panchakarma Center

# 11, Madhban, Chakradhar Nagar, Rasbihari School Road, Panchavati.
Hanuman Nagar, Nashik

Doctors

Dr. Vishal B. Dusane

(BAMS)

Ayurveda

3 year(s) experience

Fees Rs.150

MON - SAT : 09:30 AM - 01:30 PM, 04:00 PM - 07:30 PM

All Services
  • Panchakarma
  • Sirodhara
  • Vasthi
  • Ayurvedic Surgery
  • Nadi Pariksha