Dr Abhishek Shinde Homeopathy Clinic

Shop.No.1, B Pandey Stall, Jageshwari (E), Landmark: Near Paras Nagar.
Jogeshwari East, Mumbai

Doctors

Dr. Abhishek Shinde

(BHMS)

Homoeopath

4 year(s) experience

Fees Rs.100

MON - SAT : 10:00 AM - 02:00 PM, 06:00 PM - 11:00 PM