Divya Ayu Ayurveda Clinic

Shop No,3A, Evershine Nagar, Malad West, Landmark: Malad Navjivan Society.
Malad West, Mumbai

Doctors

Dr. Dr.Purvi Solanki

(BAMS)

Ayurveda

10 year(s) experience

All Services
 • Panchakarma
 • Sirodhara
 • Njavarakizhi
 • Vasthi
 • Abhyangam
 • Udwarthanam
 • Ayurvedic Surgery
 • Sirovasthi
 • Snehapanam
 • Nasyam
 • Lepanam
 • Yoniprakshalanam
 • Nadi Pariksha
 • Kshar Sutra