Balar Clinic

B 269, Bhagirath Society, Varachha Road, Landmark: Near Navchetan School.
Varachha Road, Surat

Doctors

Dr. Shailesh Balar

(BAMS)

Ayurveda

7 year(s) experience

Fees Rs.50

MON - SAT : 09:30 AM - 01:00 PM, 05:00 PM - 10:00 PM

All Services
  • Pizhichil
  • Panchakarma
  • Njavarakizhi
  • Vasthi
  • Nasyam
  • Abhyangam