B T Hospital

No 182, Mukherjee Park, Khyala Road, Shyam Nagar, Chokhandi, Lanmdark: Behind Subhash Nagar Metro Station.
Mukherjee Nagar, Delhi

Doctors

Dr. Tripta Gupta

(MS - Obstetrics & Gynaecology)

Gynecologist, Gynecologist/Obstetrician, Obstetrician

32 year(s) experience

Fees Rs.400

MON - SAT : 10:30 AM - 02:00 PM, 05:30 PM - 08:30 PM