Ayushree Ayurvedic Hospital And Research Center

34, Parab Nagar, Near Swami Samarth Kendra, Nashik - 422009
Indira Nagar, Nashik

Doctors

Dr. Abhay Kulkarni

(BAMS, MD - Ayurveda)

Ayurveda

27 year(s) experience

Fees Rs.500

MON - SAT : 09:00 AM - 01:00 PM

Dr. Rajashree Kulkarni

(BAMS, MD - Ayurveda)

Ayurveda

27 year(s) experience

Fees Rs.500

MON - SAT : 05:00 PM - 09:00 PM

All Services
 • Panchakarma
 • Abhyanga (Light Massage)
 • Mardan (Deep Massage)
 • Shirodhara
 • Swedan (Medicated Steam Bath)
 • Wanana
 • Virechana
 • Basti
 • Raktamoksham
 • Narya
 • Agrikarma
 • Patra Pottali Pinda Sweda
 • Shastishalik Pinda Sweda
 • Taildhara
 • Takradhara