Amrit Ayurveda And Panchakarma Clinic

#12, Sia Garden Parisar, Awadhpuri, Bhopal, Landmark: Near Vidhyasagar Institute Management, Bhopal
Bharat Heavy Electricals (BHEL), Bhopal

Doctors

Dr. Monika Sindhiya

(BAMS)

Ayurveda

9 year(s) experience

Fees Rs.150

MON - SAT : 09:00 AM - 12:00 PM, 06:00 PM - 08:30 PM

All Services
 • Panchakarma
 • Pizhichil
 • Njavarakizhi
 • Vasthi
 • Abhyangam
 • Lepanam
 • Yoniprakshalanam
 • Nadi Pariksha
 • Siddhamarma
 • Netra Tharpanam
 • Sirodhara
 • Nasyam
 • Gastritis Treatment
 • Snehapanam