Abhyudya Multispeciality Hospital

#06,F1,Shri Sai Ram Apartment,Kashi Nagar,Landmark: Near Rameshwari Bus Stop,Nagpur
Landmark :Near Rameshwari Square
Rameshwari, Nagpur

Doctors

Dr. Pravin Narayan Sahave

(MS - General Surgery, BAMS)

Ayurveda

11 year(s) experience

Fees Rs.400

SUN : 10:00 AM - 01:30 PM

MON - SAT : 09:30 AM - 01:30 PM, 06:00 PM - 09:30 PM

All Services
 • Ayurvedic Surgery
 • Panchakarma
 • Vasthi
 • Abhyangam
 • Udwarthanam
 • Snehapanam
 • Lepanam
 • Ksharsutra Therapy
 • Kshar Karma
 • Agni Karma
 • Leech Therapy
 • Piles Treatment (Non Surgical)