Aayushree Ayurvedic Clinic & Panchakarma Center

Shop Number 2, Plot Number 16, Pragati Icon, PCNTDA, Purnanagar
Landmark :Near C.D.C
Chinchwad, Pune

Doctors

Dr. Nyanisha Sachin Desai

(BAMS)

Ayurveda

8 year(s) experience

Fees Rs.100

All Services
 • Panchakarma
 • Sirodhara
 • Vasthi
 • Abhyangam
 • Nasyam
 • Udwarthanam
 • Snehapanam
 • Yoniprakshalanam
 • Uttarbasti
 • Garbhasanskar classes
 • Raktamoksham
 • Suvarna bindu prashana